TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
matbaacılık {i} [bas]der Buchdruck {m}
matbaacılık {i} [bas]die Buchdruckerei {f}
matbaacılık {i} [bas]die Druckereigewerbe {f}
matbaacılık {i} das Druckgewerbe {n}
matbaacılık {i} [bas]die Typhografie {f}
matbaacılık {i} [bas]die Typografie {f}
matbaacılık sanatı {i} [bas]die Buchdruckerkunst {f}
matbaacılıkla ilgili {s} [bas]typografisch {adj}
Indirekte Treffer
matbaacılık sanatı {i} [bas]die Buchdruckerkunst {f}