DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Interesse {n} alaka {i}
das Interesse {n} beğeni {i}
das Interesse {n} çıkar {i}
das Interesse {n} eğilim {i}
das Interesse {n} enterese {i}
das Interesse {n} ilgi {i}
das Interesse {n} menfaat {i}
das Interesse {n} korku {i}
das Interesse {n} [Handel]rağbet {i}
das Interesse {n} sempati {i}
das Interesse {n} talep {i}
das Interesse {n} yarar {i}
Interesse bekunden {allg} ilgi göstermek {allg}
Interesse finden {allg} ilgi görmek {allg}
Interesse finden {allg} rağbet görmek {allg}
Interesse haben {v} ilgilenmek {fi}
Interesse zeigen {allg} ilgi duymak {allg}
Interesse zeigen {allg} ilgi göstermek {allg}
interessehalber {adv} ilgi sebebiyle {adv}
interessehalber {adv} meraktan {adv}
interesselos {adj} alakasız {s}
interesselos {adj} ilgisiz {s}
interesselos {adj} isteksiz {s}
interesselos {adj} kayıtsız {s}
die Interesselosigkeit {f} alakasızlık {i}
die Interesselosigkeit {f} ilgisizlik {i}
die Interesselosigkeit {f} isteksizlik {i}
die Interesselosigkeit {f} kayıtsızlık {i}
das Interessengebiet {n} ilgi alanı {i}
das Interessengebiet {n} ilgi sahası {i}
die Interessengemeinschaft {f} çıkar birliği {i}
die Interessengruppe {f} çıkar grubu {i}
die Interessengruppe {f} menfaat grubu {i}
der Interessenkauf {m} destek alımı {i}
der Interessenkauf {m} destekleme alımı {i}
die Interessenkollision {f} çıkar çatışması {i}
die Interessenkollision {f} menfaat uyuşmazlığı {i}
die Interessenlehre {f} ilgi öğretisi {i}
interessenlos {adj} ilgisiz {s}
interessenlos {adj} kayıtsız {s}
die Interessensphäre {f} ilgi sahası {i}
der Interessent {m} [Handel]alıcı {i}
der Interessent {m} almaya istekli {i}
der Interessent {m} çıkarı olan {i}
der Interessent {m} ilgi gösteren {i}
der Interessent {m} ilgili {i}
der Interessent {m} istekli {i}
der Interessent {m} katılımcı {i}
der Interessent {m} menfaati olan {i}
der Interessent {m} talip {i}
die Interessentin {f} talip {i}
der Interessenverband {m} bir grubun ya da bireylerin çıkarlarını korumak için kurdukları dernek {i}
die Interessenvertretung {f} çıkar temsilciliği {i}
die Interessenvertretung {f} lobi {i}
das Interessenzentrum {n} ilgi merkezi {i}
das Interessenzentrum {n} ilgi odağı {i}
Indirekte Treffer
das an etw Interesse haben {allg} [Handel]istek {allg}
an etw Interesse haben {allg} çıkar {allg}
an etw Interesse haben {allg} yarar {allg}
an etw Interesse haben {allg} bir şeyle ilgilenmek {allg}
an etw Interesse haben {allg} talep {allg}
an etw Interesse haben {allg} bir şeye ilgisi olmak {allg}
an etw Interesse haben {allg} menfaat {allg}
berechtigtes Interesse {allg} haklı çıkar {allg}
gegenseitiges interesse {allg} karşılıklı menfaat {allg}
gemeinsames Interesse {allg} müşterek menfaat {allg}
gemeinsames Interesse {allg} müşterek çıkar {allg}
geschäftliches Interesse {allg} [Handel]ticari çıkar {allg}
im öffentlichen Interesse {allg} kamu yararına {allg}
im öffentlichen Interesse handeln {allg} kamu yararına hareket etmek {allg}
Interesse bekunden {allg} ilgi göstermek {allg}
Interesse finden {allg} rağbet görmek {allg}
Interesse finden {allg} ilgi görmek {allg}
Interesse haben {v} ilgilenmek {fi}
Interesse zeigen {allg} ilgi göstermek {allg}
Interesse zeigen {allg} ilgi duymak {allg}
öffentliches Interesse {n} kamu yararına {i}
das öffentliches Interesse {n} kamu yararı {i}
das positives Interesse {n} müspet zarardan doğan menfaat {i}
das rechtliches Interesse {n} [Jur.]hukuki yarar {i}
das versicherbares Interesse {allg} sigorta edilebilir çıkar {allg}
versicherungsfähiges Interesse {allg} sigorta edilebilir çıkar {allg}
wirtschaftliches Interesse {allg} ekonomik çıkarlar {allg}