DeutschTürkisch 
Abkürzungen
Anh. Anhang ek
ans an das -i, -e
Direkte Treffer
an {prp} ... sebebiyle {öt}
an {prp} -a {öt}
an {prp} açısından {öt}
an {prp} aşağı yukarı {öt}
an {prp} bakımından {öt}
an {prp} bir kişiye aitlik gösterir {öt}
an {prp} -da {öt}
an {prp} -de {öt}
an {prp} -e {öt}
an {a} [Naut.]ifşa etmek {a}
an {a} [Naut.]ipe çekmek {a}
an {prp} kenarına {öt}
an {prp} kenarında {öt}
an {a} [Naut.]malı kakalamak {a}
an {a} [Naut.]okutmak {a}
an {prp} takriben {öt}
an {prp} -ya {öt}
an {prp} yakınına {öt}
an {prp} yakınında {öt}
an {prp} yanına {öt}
an {prp} yanında {öt}
an {prp} -ye {öt}
an {allg} [Naut.]ertelemek {allg}
an {allg} [Naut.]sürüncemede bırakmak {allg}
an {allg} [Naut.]bağımsız olmamak {allg}
an allem mäkeln {allg} her şeye kusur bulmak {allg}
an allem nörgeln {allg} hiçbir şeyden hoşlanmamak {allg}
an Ansehen verlieren {allg} gözden düşmek {allg}
an Ansehen verlieren {allg} itibarını kaybetmek {allg}
an Ansehen verlieren {allg} karizmayı çizdirmek {allg}
an Bedeutung gewinnen {allg} güzelleşmek {allg}
an Bedeutung gewinnen {allg} önem kazanmak {allg}
an Bedeutung verlieren {allg} önemini kaybetmek {allg}
an Bettelstab kommen {allg} iyice fakirleşmek {allg}
an Bettelstab kommen {allg} sadakaya muhtaç olmak {allg}
an Bord {allg} bordada {allg}
an Bord {allg} gemide {allg}
an Bord {allg} uçakta {allg}
an Bord {allg} vapurda {allg}
an Bord bringen {allg} [Handel]gemiyle mal göndermek {allg}
an Bord gehen {v} gemiye binmek {fi}
an Bord gehen {v} uçağa binmek {fi}
an Bord nehmen {allg} gemiye almak {allg}
an Bord nehmen {allg} uçağa almak {allg}
an das Fenster scharren {allg} pencereyi tırmalamak {allg}
an das Klima gewöhnen {allg} havasına alışmak {allg}
an das Ziel gelangen {allg} amacına ulaşmak {allg}
an Deck {allg} güvertenin üstünde {allg}
an dem Abend {allg} akşamleyin {allg}
an dem Fenster {allg} pencerenin yanında {allg}
an dem Morgen {allg} sabahleyin {allg}
an den Absender zurück {allg} gönderene iade {allg}
an den Aussteller zurück {allg} keşideciye verilme üzere {allg}
an den Fingern abzählen {v} parmak hesabı yapmak {fi}
an den Fingern abzählen {v} parmakla saymak {fi}
an den Folgen des Unfalles sterben {allg} uğradığı kaza yüzünden ölmek {allg}
an den Galgen hängen {v} asmak {fi}
an den Galgen hängen {v} ipe çelenek {fi}
an den Galgen kommen {allg} asılmak {allg}
an den Haaren herbeiziehen {allg} eften püften bahaneler bulmak {allg}
an den Haaren herbeiziehen {allg} havadan sudan bahaneler bulmak {allg}
an den Haaren herbeiziehen {allg} saçlarından sürüklemek {allg}
an den Hals werfen {allg} alelacele {allg}
an den Hals werfen {allg} iki ayağını bir pabuca sokarak {allg}
an den Herrchen hängen {allg} sahiplerine bağlı olmak {allg}
an den Mann bringen {allg} kızı kocaya vermek {allg}
an den Nagel hängen {allg} bırakmak {allg}
an den Nagel hängen {allg} çiviye asmak {allg}
an den Nägeln kauen {allg} tırnaklarını kemirmek {allg}
an den Staat heimfallende Erbschaft {allg} devlete kalan miras {allg}
an den Tag bringen {allg} meydana çıkarmak {allg}
an den Tag kommen {v} ortaya çıkmak {fi}
an den Unrechten kommen {allg} tam adamına çatmak {allg}
an der Ausschreibung beteiligen {allg} ihaleye katılmak {allg}
an der Börse gehandelt werden {allg} borsada işlem görmek {allg}
an der Börse notieren {allg} borsada koteli olmak {allg}
an der Börse spekulieren {allg} [Handel]borsada oynamak {allg}
an der Front {allg} [mil.]cephede {allg}
an der Grenze der Wirtschaftlichkeit liegende Kosten {allg} marjinal maliyet {allg}
an der Grenze der Wirtschaftlichkeit liegende Kosten {allg} marjinal maliyet {allg}