DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Moment {m} amil {i}
der Moment {m} an {i}
das Moment {n} asıl sebep {i}
das Moment {n} bakış açısı {i}
das Moment {n} başlıca sebep {i}
das Moment {n} belirti {i}
das Moment {n} durum {i}
das Moment {n} emare {i}
das Moment {n} esas neden {i}
der Moment {m} etmen {i}
der Moment {m} faktör {i}
das Moment {n} gerçek neden {i}
das Moment {n} görüş açısı {i}
das Moment {n} iz {i}
der Moment {m} kısa süre {i}
der Moment {m} lahza {i}
das Moment {n} olay {i}
das Moment {n} önemli durum {i}
momentan {a} bu anda {a}
momentan {adj} geçici {s}
momentan {adv} halen {adv}
momentan {adj} muvakkat {s}
momentan {adv} şimdiki {adv}
momentan {a} şimdilik {a}
momentan {adv} şu andaki {adv}
die Momentanachse {f} geçici eksen {i}
die Momentankraft {f} geçici kuvvet {i}
die Momentaufnahme {f} [Foto]resim enstantanesi {i}
das Momentbild {n} [Foto]enstantane resim {i}
die Momentenkurve {f} moment eğrisi {i}
der Momentenvektor {m} moment vektörü {i}
der Momentzünder {m} ani kapsül {i}
der Momentzünder {m} enstantane kapsül {i}
der Momentzünder {m} saniyeli kapsül {i}
Indirekte Treffer
der ein Moment {allg} biraz durun! {allg}
ein Moment {allg} biraz bekleyin {allg}
ein Moment {allg} bir dakika! {allg}
ein Moment {allg} bir dakika {allg}
gerade in dem Moment {allg} tam o anda {allg}
im Moment {allg} şu anda {allg}
im Moment {allg} bu anda {allg}
im richtigen Moment {a} tam zamanında {a}
im richtigen Moment {a} tam vaktinde {a}